Zásady ochrany osobních údajů zákazníků MEU

1 Zásady ochrany osobních údajů

 1. 1.1 Společnost Mitsubishi Electric Europe B.V. i ostatní subjekty v její skupině (MEU, my/náš) se zavázaly chránit soukromí svých zákazníků a uživatelů (vy/váš), kteří navštěvují její webové stránky (webové stránky). V těchto zásadách ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů) jsou stanoveny naše postupy pro shromažďování a sdělování osobních údajů pro naše webové stránky. Dále jsou v nich uvedeny způsoby, jak tyto webové stránky shromažďují osobní údaje, jak se tyto údaje dále používají a jak budeme vámi sdělené osobní údaje sdílet.
 2. 1.2 Jste-li náš zákazník, najdete podrobnosti o tom, jak vaše osobní údaje používáme, v zákaznické smlouvě, kterou jste s námi uzavřeli. V okamžiku, kdy od vás budeme shromažďovat osobní údaje, také můžete obdržet další oznámení o tom, jak hodláme tyto údaje použít, a o tom, jak můžete udělit nebo odmítnout souhlas s vybranými způsoby jejich použití.
 3. 1.3 Na našich webových stránkách mohou být odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud prostřednictvím odkazů přejdete na některou tuto webovou stránku třetí strany, nezapomeňte, že pro ni platí její vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto její zásady ani zpracování vašich osobních údajů na ní neneseme odpovědnost. Než na těchto webových stránkách třetích stran poskytnete osobní údaje, přečtěte si zásady, které na nich platí.
 4. 1.4 V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete naše postupy při ochraně soukromí. Týkají se následujících oblastí:
  1. (a) Které vaše osobní údaje můžeme shromažďovat
  2. (b) Jak vaše osobní údaje používáme
  3. (c) Jak vaše osobní údaje chráníme
  4. (d) Jak nás kontaktovat a jaká máte práva na přístup ke svým osobním údajům, na jejich aktualizaci a pro zákaz marketingu
  5. (e) Naše zásady použití souborů cookie
  6. (f) Způsob provádění změn v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadách použití souborů cookie

2 Informace, které o vás můžeme shromažďovat

 1. 2.1 Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat tyto osobní údaje, případně jen některé z nich:
  1. (a) Vámi poskytnuté informace
   Osobní údaje, které nám předáte, např. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, kam patří vaše jméno, e-mailová adresa a další kontaktní údaje.
  2. (b) Naši korespondenci
   Pokud nás kontaktujete, obvykle uchováme záznam této korespondence.
  3. (c) Informace z průzkumů
   Někdy vás požádáme o vyplnění průzkumu pro naše výzkumné účely. V takových případech budeme shromažďovat informace z vyplněného průzkumu.
  4. (d) Data o použití webové stránky a komunikaci
   Podrobnosti o vaší návštěvě webových stránek a informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií, včetně např. vaší IP adresy a názvu domény, verze vašeho prohlížeče a operačního systému, údajů o provozu, polohy, webových protokolů a dalších údajů o komunikaci a prostředcích, ke kterým přistupujete.

3 Použití vašich osobních údajů

 1. 3.1 V tomto oddílu uvádíme účely, ke kterým používáme osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek, a plníme povinnost uloženou evropským právem, tj. určit právní základ pro zpracování těchto údajů.
 2. 3.2 Právní základ je definován v evropském zákonu o ochraně údajů, který dovoluje obchodním společnostem zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud pro to existuje konkrétní a zákonný právní základ (úplný popis jednotlivých druhů právního základu najdete zde)
 3. 3.3 Upozorňujeme, že vedle případů sdělování údajů, které jsou uvedeny níže, můžeme osobní údaje sdělovat poskytovatelům služeb, dodavatelům, agentům a poradcům (např. konzultantům právních, finančních, obchodních a dalších služeb) a přidruženým subjektům MEU, které provádějí různé činnosti naším jménem, ale i dalším členům skupiny Mitsubishi Electric, a to k účelům uvedeným v tomto oznámení.
  1. (a) Efektivní komunikace a realizace našeho podnikání
   Účelem je vést naše podnikání, což zahrnuje odpovědi na vaše dotazy i ostatní komunikaci s vámi, a plnění závazků, které nám plynou z dohod sjednaných s vámi.
   Oprávnění k použití údajů:
   plnění smluv, oprávněný zájem (abychom mohli plnit své závazky a poskytovat vám služby)
  2. (b) Předkládání marketingových materiálů
   Účelem je poskytovat vám aktuální informace a nabídky, pokud jste zvolili, že je chcete dostávat. Vaše informace také můžeme použít k nabízení našich produktů a služeb a produktů a služeb našich vybraných obchodních partnerů, a to prostřednictvím pošty, e-mailu, zpráv SMS, telefonu a faxu, přičemž, pokud to ukládá zákon, požádáme v okamžiku, kdy budeme shromažďovat vaše údaje k některé z těchto marketingových činností, o váš souhlas. Nabídneme vám možnost odhlásit se z odběru nebo odmítnout souhlas se zasíláním elektronických marketingových sdělení, přičemž odmítnout souhlas můžete také prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.
   Oprávnění k použití údajů:
   souhlas, oprávněný zájem (abychom vás mohli informovat o aktuálních záležitostech ohledně našich produktů a služeb)
  3. (c) Pro účely výzkumu a vývoje
   Účelem je analýza vašich osobních údajů pro zmapování požadavků na marketing a služby naše i našich dalších klientů a pro lepší pochopení naší podnikové situace a k vývoji našich produktů a služeb.
   Oprávnění k použití údajů:
   oprávněný zájem (abychom mohli zlepšovat své služby)
  4. (d) Monitoring některých činností
   Pro sledování poptávek a transakcí za účelem zajištění kvality služeb, dodržování předepsaných postupů a předcházení podvodům.
   Oprávnění k použití údajů:
   právní povinnosti, právní nároky, oprávněný zájem (k zajištění kvality našich služeb a jejich souladu s právem)
  5. (e) Informování o změnách
   Abyste mohli být informování o změnách našich služeb a produktů.
   Oprávnění k použití údajů:
   oprávněný zájem (aby bylo možné vás informovat o změnách našich služeb)
  6. (f) Zajištění relevantního obsahu webové stránky
   Účelem je prezentovat obsah našich webových stránek co nejefektivněji pro vás a pro vaše zařízení, k čemuž může být nutné předávat vaše údaje obchodním partnerům, dodavatelům nebo poskytovatelům služeb.
   Oprávnění k použití údajů:
   oprávněný zájem (abychom vám mohli na webových stránkách poskytovat obsah a služby)
  7. (g) Změna uspořádání a dalších aspektů našeho podnikání
   V případě, že: (i) probíhají jednání o prodeji našeho podniku nebo jeho části třetí straně; (ii) náš podnik je prodán třetí straně, nebo (iii) probíhají změny uspořádání našeho podniku a potřebujeme předat část nebo všechny vaše osobní údaje příslušné třetí straně (nebo jejím poradcům) v rámci hloubkové prověrky pro účely analýzy potenciálního prodeje nebo reorganizace. Může rovněž dojít k tomu, že budeme muset vaše osobní údaje po provedené reorganizaci nebo prodeji předat reorganizovanému subjektu nebo třetí straně, aby je mohli používat k účelům uvedeným v těchto zásadách.
   Oprávnění k použití údajů:
   oprávněný zájem (abychom mohli provést změny v našem podnikání)
  8. (h) V souvislosti s právní povinností nebo povinností podle regulačních předpisů
   Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění povinností na základě regulačních předpisů nebo jednání s regulačním orgánem, přičemž vaše osobní údaje pak můžeme sdělovat třetím stranám, soudu, regulátorovi nebo orgánům prosazování práva, a to v reakci na dotazy, řízení nebo vyšetřování těchto orgánů po celém světě nebo tam, kde nám to bude uloženo. Bude-li to možné, tyto požadavky předáme také vám nebo vás na ně upozorníme ještě předtím, než na ně budeme reagovat, s výjimkou případů, kdy by to zmařilo úsilí o zamezení nebo odhalení trestného činu.
   Oprávnění k použití údajů:
   právní povinnosti, právní nároky, oprávněný zájem (pro spolupráci s orgány prosazování práva a regulačními úřady)

4 Přenášení, ukládání a zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení při přenášení po internetu

 1. 4.1 Žádný přenos dat po internetu nebo prostřednictvím webové stránky nelze dokonale zajistit proti narušení. Máme však zavedena přiměřená fyzická, elektronická a procedurální bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů podle požadavků příslušných právních předpisů o ochraně údajů.
 2. 4.2 Všechny informace, které nám poskytnete, se ukládají na našich zabezpečených serverech nebo zabezpečených serverech našich subdodavatelů a přístup k nim a jejich použití se řídí našimi zásadami a normami pro zabezpečení. Jestliže jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo pro přístup do určitých částí našich webových stránek, musíte je chránit jako důvěrné a dodržovat i případné bezpečnostní postupy, které vám sdělíme. Nikomu své heslo neprozrazujte.

Předávání údajů mimo EHP

 1. 4.3 K vašim osobním údajům mohou mít přístup pracovníci či dodavatelé nacházející se v jiné zemi než vy, případně mohou být vaše osobní údaje do takové země předány nebo v ní uloženy, přičemž předpisy na ochranu údajů mohou být v této zemi na nižší úrovni než v té vaší. Za všech okolností budeme osobní údaje chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 1. 4.4 Pokud předáme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo EHP, může se na nás vztahovat povinnost přijmout doplňující konkrétní opatření pro zabezpečení těchto osobních údajů. U některých zemí mimo EHP uznala Evropská komise, že poskytují v zásadě rovnocennou míru ochrany jako zákony na ochranu osobních údajů v EHP, a proto se na předání osobních údajů do nich tato povinnost nevztahuje. Pro země, které toto schválení nemají (úplný seznam je uveden zde (otevře se v novém okně)https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en), připravíme náležité právní podmínky pro předání údajů, např. prostřednictvím smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo jiných právních opatření podle příslušných předpisů.
 2. 4.5 Máte-li zájem o specifikaci konkrétních opatření, které se uplatní při předání vašich osobních údajů do jiné země, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.

Omezovací podmínky pro uložení údajů

 1. 4.6 Dobu uchování osobních údajů u nás určují firemní potřeby a právní předpisy. Osobní údaje budeme uchovávat po dobu potřebnou ke splnění účelů zpracování, ke kterým byly shromážděny, a případně ke splnění jiných souvisejících a povolených účelů. Například můžeme uchovávat určité podrobnosti o transakcích a související korespondenci až do promlčení nároků z této transakce vyplývajících, nebo pro splnění regulatorních požadavků na uchování údajů. Jestliže již osobní údaje nejsou zapotřebí, buď je nevratně anonymizujeme (a tuto anonymizovanou informaci uchováme a dále použijeme), nebo bezpečným způsobem zničíme.

5 Vaše práva a způsob, jak nás kontaktovat

Marketing

 1. 5.1 Máte právo žádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro účely marketingu. Jestliže se rozhodneme použít vaše údaje k některým marketingovým činnostem nebo je sdělit určitým třetím stranám za tímto účelem, budeme vás o tom informovat. Své právo na to, zamezit takovému zpracování, můžete uplatnit tím, že nezaškrtnete některá políčka na formuláři, který používáme ke shromažďování vašich osobních údajů. Toto právo můžete kdykoli uplatnit také tím, že se na nás obrátíte prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.

Aktualizace informací

 1. 5.2 Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby vaše osobní údaje byly přesné. Abychom tento závazek mohli plnit, měli byste nás vždy informovat o změnách již poskytnutých osobních údajů, a to prostřednictvím informací na formuláři Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.

Vaše práva

 1. 5.3 Máte-li dotazy ohledně toho, jak vaše osobní údaje používáme, obraťte se na nás nejprve prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR. Za určitých podmínek máte právo:
  1. (a) žádat, abychom vám poskytli podrobnosti o tom, jak vaše údaje používáme,
  2. (b) žádat, abychom vám předali kopii údajů, které jste nám poskytli,
  3. (c) žádat, abychom opravili případné nepřesnosti v osobních údajích, které máme (viz bod 5.2),
  4. (d) žádat, abychom vymazali osobní údaje, pro jejichž používání již není právní základ,
  5. (e) žádat, abychom zpracování založené na souhlasu ukončili, pokud tento svůj souhlas odvoláte (viz bod 5.1 o marketingu),
  6. (f) vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, pokud naše důvody pro toto zpracování nepřevažují nad tím, jak jsou dotčena vaše práva na ochranu osobních údajů,
  7. (g) žádat, abychom po dobu prošetřování vznesené stížnosti omezili použití vašich údajů.
 2. 5.4 Na výkon těchto vašich práv se vztahují určité výjimky sloužící k ochraně veřejného zájmu (např. předcházení trestným činům nebo jejich odhalování) a našich zájmů (např. zachování profesní mlčenlivosti). Jestliže některé z těchto svých práv uplatníte, prověříme je a ve většině případů odpovíme do jednoho měsíce.
 3. 5.5 Nejste-li spokojení s tím, jak vaše osobní údaje používáme nebo jak reagujeme na výkon těchto vašich práv, máte právo podat stížnost u (PDF, otevře se v novém okně)regulátora.

Kontaktujte nás

 1. 5.6 Správce vašich osobních údajů, které podle těchto zásad ochrany osobních údajů zpracováváme, se bude lišit podle vašeho místa pobytu. Seznam poboček, které jsou v příslušných zemích správci údajů, je uveden (PDF, otevře se v novém okně)zde.
 2. 5.7 Máte-li k těmto zásadám dotazy, použijte formulář Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.

6 Zásady použití souborů cookie

 1. 6.1 Na webových stránkách používáme soubory cookie. Podrobnější informace o tom, jak jsou použity, najdete v našich zásadách použití souborů cookie.

7 Změny našich zásad ochrany osobních údajů a zásad použití souborů cookie

 1. 7.1 Obsah našich webových stránek i způsob použití souborů cookie někdy měníme a v důsledku toho se mohou měnit i naše zásady ochrany osobních údajů a zásady použití souborů cookie. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů nebo naše zásady použití souborů cookie změníme, uvedeme ve spodní části aktuální datum jejich poslední změny. Jestliže půjde o podstatné změny, zřetelně to na našich webových stránkách uvedeme.
 2. 7.2 Poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla 26. 3. 2018.

Příloha

Podle zákonů EU o ochraně osobních údajů je k použití osobních údajů nezbytný některý právní základ, a ten musíme pro každý způsob použití uvést v těchto zásadách. Proto v oddílu „Použití osobních údajů“ těchto zásad uvádíme vždy vedle způsobu použití vašich údajů příslušný právní základ.

Právní základ použití vašich údajů tvoří zejména tyto položky:

Souhlas:
Pokud jste udělili souhlas s tím, abychom používali vaše údaje (pro každé takové použití se vám zobrazí formulář pro udělení souhlasu, přičemž souhlas můžete opět odvolat na formuláři Kontaktujte nás ohledně nařízení GDPR.
Plnění smlouvy:
Když jsou vaše údaje zapotřebí pro sjednání nebo plnění smlouvy mezi námi.
Právní povinnost:
Když vaše údaje potřebujeme ke splnění svých právních povinností.
Oprávněný zájem:
Pokud vaše údaje používáme k naplnění oprávněného zájmu a naše důvody pro ně převažují nad tím, nakolik jsou dotčena vaše práva na ochranu osobních údajů.
Právní nároky:
Pokud vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli činit, uplatňovat nebo bránit nároky vůči vám, případně nám nebo třetím stranám.