Podmínky používání

Právní upozornění

Všechny informace, materiály, data a elektronické soubory, bez ohledu na jejich druh (souhrnně „MATERIÁLY“), umístěné a zveřejněné na této webové stránce („webová stránka“) poskytla společnost Mitsubishi Electric Corporation výhradně pro informaci a jako službu pro své zákazníky a dodavatele, kterým mají pomoci při jejich obchodních transakcích se společností Mitsubishi Electric Corporation. Na tyto MATERIÁLY se vztahují zde uvedené podmínky („podmínky používání“). Společnost Mitsubishi Electric Corporation má právo kdykoli tyto podmínky používání upravit bez toho, aby VÁS o tom informovala a může rovněž kdykoli a bez upozornění vylepšovat nebo měnit své produkty nebo služby uvedené na této webové stránce. Přístupem k některému MATERIÁLU na této webové stránce, jeho použitím nebo stažením se zavazujete (jako fyzická osoba nebo jménem právnické osoby) dodržovat tyto podmínky používání. Jestliže nesouhlasíte s tím, aby se na vás tyto podmínky používání vztahovaly, nestahujte z této webové stránky žádné MATERIÁLY ani je netiskněte a okamžitě je, i tuto webovou stránku, přestaňte používat.

Oprávnění

Tímto potvrzujete a zaručujete, že máte oprávnění vyjádřit souhlas s těmito podmínkami používání. PŘIJÍMÁTE odpovědnost za případné neoprávněné použití MATERIÁLŮ, ke kterému dojde následkem VAŠEHO přímého nebo nepřímého přispění.

Autorská práva a práva ochranných známek

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se na MATERIÁLY z této webové stránky vztahuje ochrana autorských práv, ochranné známky, ochrana názvu domény, značky služby, patentu, obchodního tajemství a případná další práva a právní předpisy o duševním vlastnictví. Bez výslovného oprávnění od společnosti Mitsubishi Electric Corporation nesmíte tyto MATERIÁLY prodat, poskytnout pod licencí, pronajmout, upravit, rozšiřovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet, veřejně vystavit ani přehrát, publikovat, pozměnit ani z nich vytvářet odvozená díla. Všechna autorská práva jsou vyhrazena. „MITSUBISHI“ je registrovaná ochranná známka. Tím, že užíváte tuto webovou stránku, nenabýváte licenci k použití této ochranné známky a její užití není dovoleno.

Dovolené způsoby použití údajů a jejich omezení

Je zakázáno používat tyto MATERIÁLY k jiným účelům, než které jsou výslovně dovoleny v těchto podmínkách používání, zejména je zakázáno je znovu zveřejňovat nebo dále přenášet. Není udělen ani mlčky předpokládaný souhlas s opakovaným zveřejněním ani přenášením MATERIÁLŮ. MATERIÁLY z této webové stránky ani žádnou jejich část není bez výslovného písemného souhlasu společnosti Mitsubishi Electric Corporation dovoleno za poplatek zveřejňovat na webu, prostřednictvím protokolu gopher, na stránce FTP, v systému BBS ani jiných elektronických databázích ani je zpřístupňovat.

Právo k užití těchto MATERIÁLŮ je založeno licencí, nikoli převodem vlastnictví a podléhá omezením uvedeným v těchto podmínkách používání. Můžete si na jeden počítač stáhnout jednu kopii MATERIÁLŮ, aby VÁM usnadnila nákup nebo použití některého produktu uvedeného na této webové stránce, za předpokladu, že zachováte všechna oznámení o autorských právech a vlastnictví. Tyto MATERIÁLY si můžete také v jedné kopii vytisknout. Pokud tyto podmínky používání výslovně nestanoví jinak, nebo vám k tomu společnost Mitsubishi Electric Corporation neudělí konkrétní písemný souhlas, NESMÍTE: (a) MATERIÁLY měnit ani je používat ke komerčním účelům, (b) práva, která VÁM podle těchto podmínek používání náleží, postoupit, převést ani poskytnout formou podlicence, (c) MATERIÁLY nabídnout k prodeji či pronájmu, (d) dekompilovat, dekódovat, provádět zpětnou analýzu, či zpětně překládat ze strojového kódu jakýkoli software, který je součástí MATERIÁLŮ, (e) odstraňovat z MATERIÁLŮ oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva, (f) jednat v rozporu s právy duševního vlastnictví společnosti Mitsubishi Electric Corporation nebo jejích přidružených společností, (g) kopírovat, zobrazovat, převádět, poskytovat formou licence, reprodukovat, uveřejňovat, stahovat, nahrávat, přenášet, šířit či prodávat MATERIÁLY nebo jejich část nebo z nich vytvářet odvozená díla. Nejsou VÁM udělena žádná další výslovná ani předpokládaná práva, pokud v těchto podmínkách používání není výslovně uvedeno jinak.

Odkazy

Společnost Mitsubishi Electric Corporation nebo její dceřiné a přidružené společnosti mohou poskytovat odkazy na další internetové stránky či informační zdroje, ale nemají nad těmito stránkami a zdroji kontrolu. BERETE na vědomí, že společnost Mitsubishi Electric Corporation ani její dceřiné nebo přidružené společnosti neodpovídají za to, zda jsou tyto externí stránky nebo informační zdroje dostupné. Společnost Mitsubishi Electric Corporation nevyjadřuje souhlasný postoj s obsahem, reklamami, produkty ani jinými materiály na těchto stránkách či v těchto zdrojích ani za ně neodpovídá a rovněž nenese žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za škody nebo ztráty, které vznikly, skutečně nebo údajně, následkem či v souvislosti s užitím nebo s odkazem na tento obsah, zboží nebo služby dostupné prostřednictvím těchto stránek či zdrojů.

Vezměte na vědomí, že společnost Mitsubishi Electric Corporation může odkazovat na jiné webové stránky, které neprovozuje a které nejsou pod její kontrolou. Společnost Mitsubishi Electric Corporation neodpovídá za jejich obsah.

Pro třetí strany, které hodlají zřídit odkaz na společnost Mitsubishi Electric Corporation, platí následující pravidla. Při dodržení těchto postupů není nutné oprávnění od společnosti Mitsubishi Electric Corporation.

 1. Nebudou schváleny odkazy na stránku, která bude splňovat některý z následujících bodů:
  • Narušuje veřejný pořádek a dobré mravy a její obsah nebo komentáře na ní uvedené jsou nemravné/vulgární.
  • Uvádí pomluvy, urážky nebo výhrůžky na adresu společnosti Mitsubishi Electric Corp. nebo třetí strany a její obsah poškozuje důvěryhodnost společnosti.
  • Porušuje autorská práva třetí strany nebo jiná majetková práva a její obsah vede ke vzniku škod a následné právní odpovědnosti.
  • Má protiprávní obsah.
 2. Odkaz na webovou stránku společnosti Mitsubishi Electric se musí objevit v samostatně otevřeném okně a nikoli v rámci vaší webové stránky.
 3. Zřetelně uveďte, že odkaz vede na webovou stránku společnosti Mitsubishi Electric.
  • *V případě textového odkazu použijte buď slova „webová stránka společnosti Mitsubishi Electric“, „společnost Mitsubishi Electric“ nebo „Mitsubishi Electric Corporation“.

Povolení ke zřízení odkazu na webovou stránku společnosti Mitsubishi Electric není zárukou, že na ní nebudou technické nebo obsahové chyby. Společnost Mitsubishi Electric proto neodpovídá za případné problémy způsobené tímto odkazem.
Adresa URL nebo obsah webové stránky Mitsubishi Electric se mohou bez upozornění změnit nebo být odstraněny.

Jestliže společnost Mitsubishi Electric požádá o zrušení odkazu z webové stránky, musí být tento odkaz zrušen okamžitě.

Vlastnictví a úpravy materiálů

Berete na vědomí, že není-li uvedeno jinak, pak právní titul, vlastnické právo i všechna práva duševního vlastnictví k MATERIÁLŮM a jejich případným kopiím náleží společnosti Mitsubishi Electric Corporation nebo jejím dceřiným nebo přidruženým společnostem. V těchto MATERIÁLECH může bez upozornění docházet ke změnám, vylepšením nebo pravidelným aktualizacím. Máte-li zájem o nejnovější informace o produktech, specifikace, technické informace nebo jiné podrobnosti k některému MATERIÁLU na této webové stránce, můžete se na nás obrátit prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.

Informace o produktech

Dostupnost produktů závisí na aktuální situaci. Kontaktujte nás, pokud chcete produkt popsaný v MATERIÁLECH použít zvláštním způsobem, např. v přístrojích nebo systémech pro dopravu, ve vozidlech, lékařských aplikacích, letectví, jaderné technice nebo pod hladinou moře.

Globální dostupnost

Společnost Mitsubishi Electric Corporation může na webové stránce zmiňovat své produkty, programy a služby, které nebyly ve vaší zemi představeny nebo tam nejsou dostupné. Taková zmínka neznamená, že by společnost Mitsubishi Electric Corporation měla v úmyslu předmětný produkt, program nebo službu ve vaší zemi představit. Informace o produktech, programech a službách, které jsou na vašem území dostupné, vám sdělí místní prodejce společnosti Mitsubishi Electric Corporation.

Odmítnutí a vyloučení odpovědnosti

 1. A. Odmítnutí záruk. SPOLEČNOST MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION A JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEVYDÁVAJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI VÝROBKŮ A SLUŽEB POPSANÝCH V TĚCHTO MATERIÁLECH K JAKÉMUKOLI ÚČELU. MATERIÁLY SE PŘEDKLÁDAJÍ „TAK, JAK JSOU“, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH CHYB A BEZ DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUK, COŽ ZAHRNUJE NAPŘ. MLČKY PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, BEZVADNÉHO PRÁVNÍHO TITULU A ZÁRUKU, ŽE NEJSOU PORUŠENA ŽÁDNÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. V některých zemích/právních řádech není dovoleno vyloučit mlčky předpokládané záruky, a proto se výše uvedené vyloučení na VÁS nemusí vztahovat.
 2. B. Omezení odpovědnosti. MATERIÁLY na této webové stránce mohou být odborně nepřesné nebo mohou obsahovat tiskové chyby. Společnost Mitsubishi Electric Corporation nezaručuje, že jsou správné nebo úplné, ani to, že případné rady, názory, tvrzení nebo jiné informace uvedené na této webové stránce nebo šířené jejím prostřednictvím jsou věrohodné. Berete na vědomí, že budete-li se opírat o tyto rady, názory, tvrzení nebo jiné informace, činíte tak na vlastní riziko. Společnost Mitsubishi Electric Corporation a její dceřiné a přidružené společnosti neodpovídají za náhradu případných škod či ztrát ani za závazky vyplývající z toho, že jste použili MATERIÁLY, ani za nároky plynoucí z porušení práv třetí strany nebo obchodního tajemství při vašem užití MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEODPOVÍDAJÍ VE VZTAHU K ŽÁDNÉ FYZICKÉ ANI PRÁVNICKÉ OSOBĚ ZA NÁHRADU PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD ANI ZA SANKČNÍ NÁHRADU ŠKOD (VČETNĚ NAPŘ. ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽITÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ, ZTRÁTY ČI NESPRÁVNOSTI DAT, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY ÚSPOR, NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI TECHNOLOGIÍ, JAKOŽ I DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÉ JSOU MIMO JEJÍ PŘIMĚŘENOU KONTROLU) NÁSLEDKEM ČI VE SPOJITOSTI S UŽITÍM NEBO NAOPAK NEMOŽNOSTÍ UŽÍT MATERIÁLY, BEZ OHLEDU NA JEJÍ UPLATNĚNÍ ŽALOBOU PRO PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST MITSUBISHI ELECTRIC NEBO JEJÍ DCEŘINÉ ČI PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI O RIZIKU TĚCHTO ŠKOD VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNY. V některých zemích či právních řádech nelze odpovědnost za určité škody vyloučit nebo omezit, např. pokud jde o přímé, náhodné, zvláštní či následné škody, a pak se výše uvedená omezení na VÁS nevztahují.

Informace od třetích stran

MATERIÁLY mohou obsahovat informace od třetích stran nebo odkazy na jimi provozované webové stránky. Přejdete-li na webové stránky třetích stran, opustíte tuto webovou stránku a jednáte tak na vlastní riziko. Společnost Mitsubishi Electric Corporation nezveřejňuje, neprovozuje ani nemá žádným způsobem pod kontrolou informace či webové stránky třetích stran, a proto neposkytuje záruky, nečiní žádná prohlášení, ani nevyjadřuje souhlasný postoj ohledně těchto informací či webových stránek, na něž vedou odkazy, ani informací, které tam jsou uvedeny. Tyto odkazy neznamenají, že společnost Mitsubishi Electric Corporation podporuje nebo má souhlasný postoj k jejich cílovým webovým stránkám nebo jejich obsahu. Dále neznamenají, že by společnost s nimi byla spojena nebo měla oprávnění používat ochranné známky, obchodní názvy, loga či označení autorských práv, které jsou na nich uvedeny. Všechny ostatní názvy značek a produktů v MATERIÁLECH nebo v jejich odkazech označují ochranné známky a značky služeb jejich příslušných vlastníků.

VÁMI poskytnuté informace

Společnost Mitsubishi Electric Corporation od VÁS nevyžaduje, abyste jí prostřednictvím této webové stránky zaslali jakékoli důvěrné nebo chráněné informace a neměli byste tak činit. Souhlasíte s tím, že se informace nebo materiály, které prostřednictvím této webové stránky přímo nebo nepřímo poskytnete společnosti Mitsubishi Electric Corporation, nebudou pokládat za důvěrné ani chráněné. Jestliže společnosti Mitsubishi Electric Corporation poskytnete prostřednictvím této webové stránky informace nebo materiály, udělíte jí tím neomezenou, celosvětově platnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k jejich užití, reprodukci, zobrazování, přenášení a rozšiřování. Dále souhlasíte s tím, že společnost Mitsubishi Electric Corporation může použít kterýkoli nápad, koncepci nebo know-how, které jí VY nebo jiná osoba jednající vaším jménem, poskytnete. Dále společnosti Mitsubishi Electric Corporation zaručujete a prohlašujete, že informace i materiály, které jste jí poskytli, nemají urážlivý, výhružný, nemravný, obtěžující ani jinak protiprávní obsah a neobsahují chráněný materiál třetí strany. Tímto dále BERETE na vědomí, že odpovědnost za vámi odeslaný obsah nesete vy a nikoli společnost Mitsubishi Electric Corporation. MÁTE za tento obsah plnou odpovědnost, což zahrnuje jeho soulad s právními předpisy, věrohodnost, relevanci, původnost a soulad s autorským právem.

Jurisdikce a místní příslušnost

Vlastníkem a provozovatelem této webové stránky je společnost Mitsubishi Electric Corporation se sídlem ve čtvrti Marunouchi v japonském Tokiu. Tato webová stránka a záležitosti autorských práv, ochranných známek a patentů se řídí právními předpisy Japonska. Tato webová stránka nespadá pod Úmluvu pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží OSN, jejíž použití pro tento případ se zde výslovně vylučuje. Dále souhlasíte s tím, že případnou žalobu v důsledku použití nebo nemožnosti použít MATERIÁLY na této webové stránce je třeba podat u soudu Tokyo District Court v japonské prefektuře Tokio. Použitím této webové stránky vyjadřujete neodvolatelný souhlas s působností tohoto soudu pro všechny spory vzniklé v důsledku nebo ve spojitosti s použitím MATERIÁLŮ.

Změny

Společnost Mitsubishi Electric Corporation má právo tyto podmínky používání měnit a revidovat. Kontrolujte tyto podmínky používání pravidelně, abyste se dozvěděli o případných změnách a úpravách. Jestliže tuto webovou stránku použijete i po zveřejnění úprav těchto podmínek používání, bude to znamenat, že jste tyto úpravy přijali. Společnost Mitsubishi Electric Corporation může webovou stránku i kteroukoli její část nebo funkci zrušit, změnit, pozastavit, znepřístupnit nebo ukončit její provoz. Společnost Mitsubishi Electric Corporation může rovněž bez upozornění a bez odpovědnosti za tyto kroky omezit funkce a služby webové stránky nebo váš přístup k ní.

Zákony o kontrole vývozu

Společnost Mitsubishi Electric Corporation nečiní žádné prohlášení, zda jsou MATERIÁLY na této webové stránce vhodné k použití či dostupné v místě, kde se nacházíte. Je zakázáno přistupovat k MATERIÁLŮM z území, kde je jejich obsah nezákonný nebo zakázaný. Potvrzujete, že na tuto webovou stránku vstupujete z vlastního popudu a že nesete odpovědnost za dodržení místních příslušných právních předpisů. Na produkty nebo technologie poskytnuté v MATERIÁLECH se vztahují zákony a předpisy o vývozu Japonska a dalších zemí. Odchylky od příslušných zákonů a předpisů o kontrole vývozu, a rovněž jejich porušení a opětovný vývoz v rozporu s nimi jsou zakázány.

Neexistence zastoupení a partnerství

Potvrzujete, že v důsledku vašeho přístupu k MATERIÁLŮM na této webové stránce a jejich užití nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr a ani zastoupení mezi VÁMI a společností Mitsubishi Electric Corporation nebo jejími dceřinými a přidruženými společnostmi. Potvrzujete, že nemáte oprávnění zavazovat společnost Mitsubishi Electric Corporation nebo její dceřiné a přidružené společnosti a že nebudete vystupovat jako byste toto oprávnění měli nebo byli zástupcem, agentem či zaměstnancem společnosti Mitsubishi Electric Corporation nebo jejích dceřiných a přidružených společností. Společnost Mitsubishi Electric Corporation ani její dceřiné a přidružené společnosti neodpovídají za VAŠE prohlášení, jednání ani opomenutí.

Ukončení

Společnost Mitsubishi Electric Corporation vám může právo na užití MATERIÁLŮ kdykoli a z jakéhokoli důvodu odepřít a neponese za to vůči vám odpovědnost. Vaše právo užívat MATERIÁLY také zanikne okamžikem, kdy porušíte některou z těchto podmínek používání. Po ukončení tohoto vztahu musíte okamžitě přestat MATERIÁLY užívat a zničit všechny jejich verze a kopie, které máte v držení.

Oddělitelnost

Bude-li shledáno, že některá část nebo ustanovení těchto podmínek používání ztratila platnost nebo je z jakéhokoli důvodu nevynutitelná, nebude to mít vliv na platnost zbývající části takového ustanovení nebo ostatních ustanovení těchto podmínek používání, které tak zůstanou v platnosti a budou nadále vynutitelné.

Úplnost ujednání

Tyto podmínky používání představují úplné ujednání mezi VÁMI a společností Mitsubishi Electric Corporation ohledně této webové stránky a nahrazují všechna předchozí nebo současná sdělení a návrhy mezi VÁMI a společností Mitsubishi Electric Corporation učiněné jakýmikoli prostředky.

Ostatní ustanovení

Práva, která nejsou v těchto podmínkách používání výslovně udělena, náleží společnosti Mitsubishi Electric Corporation a jejím dceřiným nebo přidruženým společnostem.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japan
Všechna práva vyhrazena.

Máte-li dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás