Prohlášení o ochraně dat

1 Zásady ochrany osobních údajů

1.1 Společnost Mitsubishi Electric Europe B.V. se společně s dalšími členy skupiny (MEU, my/nás/náš(e)) snaží chránit soukromí našich zákazníků a uživatelů (Vy/Váš), kteří kdykoli navštíví naše webové stránky (webové stránky). Tato Zásady ochrany osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů) vysvětlují, jak shromažďujeme a zveřejňujeme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek. Cílem zásady ochrany osobních údajů je informovat Vás o způsobu, jakým jsou osobní údaje na webových stránkách shromažďovány a o používání takových osobních údajů a o postupech, podle kterých můžeme poskytnout jakékoli osobní údaje, které jste nám poskytli.

1.2 Pokud jste již naším zákazníkem, další podrobnosti o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, jsou vysvětleny ve zákaznické smlouvě. Další informace upozorňující na určitá použití, která bychom chtěli použít v souvislosti s Vašimi osobními údaji a umožňující Vám v jejich rámci zakázat používání Vašich dat celkově nebo částečně, získáte příp. tehdy, pokud shromažďujeme osobní údaje o Vás.

1.3 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Pokud použijete odkaz na některou z těchto webových stránek třetích stran, upozorňujeme, že tyto třetí strany mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřebíráme žádnou odpovědnost za tyto zásady ani za zpracování Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách. Před sdílením osobních údajů si přečtěte zásady těchto webových stránek třetích stran.

1.4Tato politika ochrany osobních údajů má vysvětlit naše postupy ochrany osobních údajů a je rozdělena do následujících částí:

(a) Jaké osobní údaje námi o Vás mohou být shromažďovány?

(b) Jak používáme Vaše osobní údaje?

(c) Jak chráníme Vaše osobní údaje?

(d) Kontakt na nás a Vaše práva, zakázat marketing, přístup k Vašim osobním údajům a jejich aktualizace

(e) Naše zásady cookie

(f) Jak provádět změny zásad ochrany osobních údajů nebo zásad cookies

2 Údaje, které o Vás příp. můžeme shromažďovat

2.1 Shromažďujeme a zpracováváme všechny nebo některé z následujících osobních údajů o Vás:

(a) Informace, které nám poskytnete

Osobní údaje, které nám poskytnete, například prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a dalších kontaktních údajů.

(b) Naše korespondence

Pokud nás kontaktujete, obvykle uchováváme záznam o korespondenci.

(c) Údaje z anket

Za určitých okolností Vás můžeme požádat o účast na průzkumech, které provádíme pro výzkumné účely. Ve vhodných případech shromažďujeme údaje poskytnuté na konci ankety.

(d) Webová stránka a používání komunikačních prostředků

Podrobnosti o návštěvách na webových stránkách a prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií sledování shromažďují data, mimo jiné i adresu IP a název vaší domény, verzi vašeho prohlížeče a operačního systému, dopravní informace, údaje o poloze, webové protokoly a další komunikační data a zdroje, ke kterým přistupujete.

3 Takto se používají vaše osobní údaje

3.1 V této části vysvětlujeme účely, pro které využíváme údaje shromážděné na našich webových stránkách, a popisujeme, jak v souladu s evropskou legislativou určujeme "právní zásady", které používáme k zpracování dat.

3.2 Tyto "právní zásady" jsou stanoveny v evropském právu na ochranu údajů. Společnosti mají možnost zpracovávat osobní údaje, pouze pokud to dovolují konkrétní "právní zásady" v příslušných právních předpisech. (Podrobný popis jednotlivých zásad naleznete zde)

3.3 Vezměte prosím na vědomí, že kromě níže uvedených údajů můžeme také shromažďovat osobní údaje pro účely uvedené v tomto oznámení pro poskytovatele služeb, dodavatele, agenty, konzultanty (například právní, finanční, firemní a jiné poradce) a dceřiné společnosti MEU, které vykonávají činnost v našem zastoupení, stejně jako další členové skupiny Mitsubishi Electric.

(a) Pro efektivní komunikaci s Vámi a pro hladký průběh našich obchodů

Pro provádějí našich obchodů, včetně odpovědí na vaše požadavky a komunikaci s vámi jinými prostředky nebo plnění našich závazků vyplývající z jakékoliv dohody mezi vámi a námi;

Odůvodnění použití:
Smluvní plnění, legitimní zájem (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytnout vám naše služby)

(b) Pro poskytování marketingových materiálů

Pro zasílání aktuálních sdělení a nabídek, pokud jste se rozhodli je povolit. Kromě toho můžeme vaše údaje používat jako součást marketingu pro naše vlastní a produkty obchodních partnerů poštou, e-mailem, SMS, telefonem a faxem. Pokud to vyžaduje zákon v tomto ohledu, žádáme, abyste souhlasili s marketingovými aktivitami v okamžiku, kdy jsou vaše údaje shromažďovány. Nabízíme možnost odhlásit se z jakékoli další komunikace tohoto typu, která vám byla zaslána prostřednictvím kteréhokoli elektronického marketingového komunikačního kanálu, nebo můžete použít kontaktní formulář “GDPR kontakt”.

Odůvodnění použití:

Souhlas, legitimní zájem (abychom vás informovali o novinkách o našich produktech a službách)

(c) Pro účely výzkumu a vývoje

Pro analýzu vašich osobních údajů lepší porozumění potřebám našich zákazníků pro služby a marketing a lepší porozumění vlastnímu podnikání a vývoji produktů a služeb

Odůvodnění použití:

Legitimní zájem (abychom mohli zlepšovat naše služby)

(d) Pro sledování určitých aktivit

Pro sledování požadavků a transakcí s cílem zajistit kvalitu služeb a dodržování postupů a pro boj proti podvodům;

Odůvodnění použití:

Právní povinnosti, právní nároky, legitimní zájem (zajištění kvality a zákonnosti našich služeb)

(e) Pro informováni o změnách

Informovat vás o změnách v našich službách a produktech

Odůvodnění použití:

Legitimní zájem (informovat vás o změnách v našich službách)

(f) Zajištění relevantnosti obsahu webových stránek

Pro zajištění, aby obsah z našich webových stránek byl co nejúčinněji prezentován vám a vašemu zařízení. To může zahrnovat přenos vašich dat obchodním partnerům, dodavatelům a/nebo poskytovatelům služeb

Odůvodnění použití:
Legitimní zájem (abychom měli možnost poskytnout vám obsah a služby na webových stránkách)

(g) Pro organizaci a provádění změn v naší společnosti

V případě, že: (i) jsou předmětem jednání o prodeji našeho podniku nebo jeho částí třetí straně; (ii) že jsme prodáni třetí straně, nebo (iii) že jsme v restrukturalizaci, budeme za určitých okolností příp. muset předat některé nebo všechny vaše osobní údaje v rámci procesu due diligence pro účely analýzy v rámci navrhovaného prodeje nebo restrukturalizace třetí straně (nebo jejím poradcům). Za určitých okolností musíme vaše osobní údaje zpřístupnit restrukturalizovanému subjektu nebo třetí straně po prodeji nebo restrukturalizaci, aby je mohli používat pro stejné účely, jaké jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Odůvodnění použití:

Legitimní zájem (abychom mohli provádět změny naší společnosti)

(h) V souvislosti se zákonnými nebo regulačními povinnostmi

Za určitých okolností zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonným požadavkům nebo v příslušných případech je využívali v dialogu s úřady. V této souvislosti mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám, pro soudní spory a / nebo orgánům, jako jsou orgány činné v trestním řízení, v souvislosti s jakýmikoli dotazy, postupy nebo vyšetřování příslušnými stranami kdekoli na světě, pokud jsme k tomu povinni. Je-li to možné, takové žádosti vám předáme, případně vám to před tím, než odpovíme na takové žádosti, oznámíme, pokud takové předání nebo oznámení nebudou zasahovat do prevence nebo odhalování trestného činu.

Odůvodnění použití:

Právní povinnosti, právní nároky, oprávněné zájmy (spolupráce s vyšetřovacími orgány a orgány dohledu)

4 Přenos, ukládání a zabezpečení vašich osobních údajůn

Zabezpečení dat přes internet

4.1 Pro žádný přenos dat přes internet nebo webové stránky není možné zaručit absolutní ochrana proti zásahům. Přijmeme však veškerá komerčně přijatelná fyzická, elektronická a procedurální bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

4.2 Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich serverech nebo serverech našich subdodavatelů a přístup a použití jsou upraveny našimi bezpečnostními zásadami a standardy. Tam, kde jsme vám sdělili (nebo jste vybrali) heslo pro přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědni za to, že toto heslo je důvěrné a že budete dodržovat všechny další bezpečnostní postupy, které vám poskytneme. Žádáme Vás, abyste toto heslo nikdy neposkytovali ostatním.

Vývoz z EHP

4.3 Vaše osobní údaje mohou podléhat přístupu zaměstnancům nebo dodavatelům mimo zemi, kde se nacházíte, a mohou být přenášeny a / nebo uloženy na příslušných místech. Zákony o ochraně soukromí v takových místech mohou mít nižší standardy než ve vaší zemi. Vaše osobní údaje však budeme chránit za všech okolností, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

4.4 Při přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) na místo mimo EHP můžeme být požádáni, abychom přijali některá další opatření k ochraně příslušných osobních údajů. Některé země mimo EHP byly uznány Evropskou komisí, protože poskytují v podstatě podobné záruky s právními předpisy EHP o ochraně údajů. Z tohoto důvodu nejsou vyžadována žádná další ochranná opatření pro export osobních údajů do příslušných jurisdikcí. V zemích, které nejsou řádně uznané (celý seznam je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), postulujeme právní zásady pro Předávání těchto údajů, například ve formě vzorových smluvních doložek schválených Komisí EU nebo jiných právních zásad povolených platnými právními předpisy.

4.5 Pomocí formuláře “GDPR kontakt” nás kontaktujte, abychom vám poskytli kopii konkrétních bezpečnostních opatření pro export vašich osobních údajů.

Omezení ukládání

4.6 Naše uchovávání osobních údajů je založeno na obchodních a právních požadavcích. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, a pro jiné oprávněné a podobné účely. Například shromažďujeme a uchováváme určité transakční údaje a korespondenci až do uplynutí lhůty pro nároky související s danou transakcí, nebo dokud nebudou splněny zákonné požadavky na uchovávání těchto údajů. Pokud vaše osobní údaje již nejsou třeba, budou námi neodvolatelně anonymizovány (a anonymní data mohou být i nadále uložena a používána) nebo použijeme zabezpečené metody k jejich zničení.

5 Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat

Marketing

5.1 Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nepoužívaly pro marketingové účely. Čas od času vás budeme moci informovat, zda hodláme vaše údaje používat pro určité typy marketingových aktivit, nebo poskytneme vaše údaje třetím stranám pro takové účely. Můžete uplatnit své právo a zakázat zpracování tím, že neaktivujete určité možnosti na našich formulářích sběru osobních údajů. Toto právo můžete kdykoli využít a obrátit se na nás přihlášením do formuláře “GDPR kontakt”.

Aktualizace informací

5.2 Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili správnost vašich osobních údajů. Chcete-li nám pomoci v tomto ohledu, měli byste nás upozornit na jakékoli změny v osobních údajích, které jste nám poskytli v “Obecné prohlášení o ochraně údajů”.

Vaše práva

5.3Máte-li otázky týkající se používání vašich osobních údajů, měli byste se na nás nejprve obrátit prostřednictvím formuláře “Obecné prohlášení o ochraně údajů”. Za určitých okolností můžete mít právo nás žádat:

(a) abychom vám sdělili další podrobnosti o využívání vašich dat

(b) abychom vám poskytli kopii dat, které jste nám poskytli

(c) abychom aktualizovali veškeré nepřesnosti v osobních údajích, které uchováváme (viz odstavec 5.2)

(d) abychom vymazali veškeré osobní údaje, které již nemůžeme legálně využívat

(e) abyste tam, kde zpracování podléhá vašemu souhlasu, mohli zrušit svůj souhlas a ukončit toto konkrétní zpracování (viz odstavec 5.1 pro marketing)

(f) oabyste mohli vznést námitky proti jakémukoli zpracování na základě legitimního zájmu, pokud neexistuje důvod k provedení takového zpracování, což je významnější než omezení vašich osobních práv a

(g) abyste mohli omezit, jakým způsobem používáme vaše údaje při prověřování stížnosti

5.4 Výkon těchto práv podléhá určitým výjimkám z ochrany veřejného zájmu (například předcházení nebo objasnění trestných činů) a vlastním zájmům (např. Zachování zákonné výsady). Pokud uplatníte některá z těchto práv, přezkoumáme způsobilost a ve většině případů přijmeme opatření do jednoho měsíce.

5.5 Pokud nejste spokojeni s používáním vašich osobních údajů nebo s prováděním jakýchkoli kroků při výkonu těchto práv, máte právo podat stížnost na adresu Regulátor.

Kontakt

5.6 V závislosti na vaší poloze jsou za vaše osobní údaje odpovědní různí "správci dat" v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů Zde najdete seznam zastoupení, která jsou v jednotlivých zemích odpovědná jako správci dat.

5.7 Pokud máte v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nějaké dotazy, spojte se s námi pomocí formuláře “Obecné prohlášení o ochraně údajů”.

6 Zásady Cookie

6.1 Cookies používáme na webových stránkách. Další informace o používání cookies naleznete v našich zásadách cookie Zásady Cooki.

7 Změny našich zásad ochrany osobních údajů a/nebo zásad cookies

7.1 Čas od času v budoucnu můžeme změnit obsah našich webových stránek a používání souborů cookie, jakož i zásady ochrany osobních údajů a cookie. Pokud provedeme změny v zásadách ochrany osobních údajů nebo v zásadách cookie, aktualizujeme také datum poslední změny, jak je uvedeno níže. Pokud by se jednalo o podstatné změny, zveřejníme našich webových stránkách jednoznačné upozornění.

7.2 Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 26. března 2018.

Příloha

Používání osobních údajů v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů musí být přiměřené v souladu s nejméně jedním "právním principem" mezi několika a musíme stanovit tyto zásady s ohledem na každé jednotlivé použití v tomto prohlášení. V části "Používání vašich osobních údajů" v tomto prohlášení upozorňujeme v přímé souvislosti s daným používáním vašich informací na zásady použití vašich údajů.

Níže jsou uvedeny hlavní právní zásady pro správné používání vašich dat:

Souhlas: pokud jste souhlasili s použitím vašich údajů (v takovém případě jste odeslali formulář se souhlasem ohledně jakéhokoli takového použití a můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím odkazu „Obecné prohlášení o ochraně údajů“)
Plnění smlouvy: pokud jsou vaše údaje požadovány k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi
Zákonné povinnosti: pokud jsme odkázáni na vaše údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti
Legitimní zájem: když používáme vaše údaje k tomu, abychom vyhověli oprávněnému zájmu a kdy naše důvody pro použití jsou podstatnější než omezení vašich práv na ochranu údajů
Zákonné nároky: pokud jsou vaše údaje nezbytné pro to, abychom se v případě nároků hájili proti vám, nám nebo třetí straně, nebo Vás mohli nechat stíhat nebo vznášet nároky.