MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Všeobecné podmínky pro užívání webové stránky

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Německo (tady: „Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA”), dává k dispozici webovou stránku cz3a.mitsubishielectric.com/fa (zde: „webová stránka”). Webová stránka se vztahuje na Mitsubishi Electric Factory Automation (také „Factory Automation” nebo také nazývaná „FA”) oblastí Evropy, Středního Východu a Afriky (zde: „EMEA”). Webová stránka Vám poskytuje určité nabídky a obsahy (zde: „obsah“ nebo „nabídka“), jakožto i možnost využívat (v případě potřeby) sekci MyMitsubishi (zde: "MyMitsubishi") nebo se přihlásit k odběru newsletterů (zde: "Mitsubishi Electric Newsletter") zasílaných společností Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/nebo přidruženými evropskými společnostmi (zde společně: "Mitsubishi Electric Europe") (MyMitsubishi a Mitsubishi Electric Newsletter dále jen "doplňkové služby").

Používáním webové stránky a (v případě potřeby) dodatečných služeb souhlasíte s platností těchto Všeobecných podmínek: „tady VP” - ABN) . Vezměte prosím na vědomí, že pro určité obsahy a pro ochranu dat platí dodatečně speciální podmínky.

 1. Aplikace těchto VP

  Pro užívání webové stránky a (v případě potřeby) dodatečných služeb prostřednictvím uživatele platí výhradně tyto VP. Neakceptujeme zvláště žádné jiné podmínky pro užívání.

 2. Služby Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA
  U webové stránky se jedná o dobrovolnou a bezplatnou nabídku, kterou poskytuje Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA dává uživateli k dispozici obsah podle vlastního uvážení. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je zvláště oprávněná tento obsah kdykoliv změnit (redukovat nebo vyměnit) anebo určité obsahy, doplňkové služby nebo i webovou stránku celkově (také přechodně) pro jednotlivé anebo pro všechny návštěvníky bez předešlého sdělení a bez udání důvodů pozastavit.

  Společnost Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je oprávněna pověřit třetí strany nebo využít služeb třetích stran k provádění služeb pro poskytování webových stránek.

  Pod Webovou stránkou mohou být zahrnuty hypertextové odkazy na obsah, který je poskytován na webových stránkách třetích stran. Nemůžeme kontrolovat obsah, který lze nalézt pod takovými hypertextovými odkazy, které nejsou součástí našich služeb.
 3. Užívání webové stránky, doplňkových služeb a obsahu, uživatelská práva

  Použití webové stránky a (v případě potřeby) dodatečných služeb je přípustné výhradně pro zákonné úkony. Uživatel nesmí obsahy aplikovat způsobem, které by mohly vést ke škodám podnikům sdruženým u Mitsubishi Electric Factory Automation nebo u Mitsubishi Electric Factory EMEA ve smyslu §§ 15 a násl. akciového zákona (zde označené: „sdružené podniky“). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA přiznává uživateli neexkluzivní, nepřevoditelné právo k osobnímu používání obsahu, ohraničené na interní obchodní používání ve spojitosti s (potenciální) koupí od sdružených podniků. Uživatel nesmí obsah ani reprodukovat, ani zpracovávat ve spojitosti s možností užívání obsahu, pokud není potřebné tento obsah použít ve smluvně zamýšleném způsobu. Uživatel nesmí obsah rozšiřovat, veřejně zpřístupňovat, prodat, pronajmout nebo použít jako leasing. Uživatelská práva, která uživateli nejsou výslovně přiznaná, setrvávají výlučně u Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.
  Uživatel je povinen osvobodit Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/nebo sdružené podniky od všech škod, které Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/nebo spojené podniky utrpí tím, že webová stránka a /nebo obsah je použit v rozporu s těmito VP.

 4. Dodržování kontrolních vývozních předpisů

 5. Uživatel je povinen dodržovat veškerá aplikovatelná národní a mezinárodní kontrolní vývozní a reexportní předpisy (např. v souvislosti se složenými materiály). Před každým předáním nebo každým transportem relevantního materiálu, musí uživatel obzvláště kontrolovat a pomocí vhodných opatření zajistit, že nebude porušené žádné Evropskou unií, Spojenými států americkými a/nebo OSN vyhlášené embargo. Na příslušný dotaz se uživateli Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA poskytnou všechny relevantní informace o možném porušení kontrolních vývozních předpisů, které budou vyšetřované v souvislosti s aktivitami uživatele (např. příslušnými orgány nebo Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).
 6. Odpovědnost za vady, omezení ručení

  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA neomezeně ručí za úmysl, v případech hrubé nedbalosti, v případech lstivého zatajení vady a za nároky v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za vady výrobku. Každé další ručení ze strany Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a možné nároky z odpovědnosti za vady uživatele jsou vyloučené. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA nepostupuje žádné záruky. Omezení ručení platí pro všechny zaměstnance, zákonné zástupce a pověřence Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. lší služby

6.1 MyMitsubishi


a) Registrace


Pro používání služby MyMitsubishi je nutná registrace uživatele. Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let. Uživatel je povinen pravdivě vyplnit registrační formulář na této webové stránce. Společnost Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je oprávněna vyloučit uživatele z používání služby MyMitsubishi zejména v případě, že uživatel uvedl nesprávné údaje. Uživatel tímto potvrzuje, že je oprávněn vyplnit příslušné údaje v případě, že se jedná o údaje týkající se třetích osob. Uživatel nesmí předat své přihlašovací údaje třetím osobám a na požádání čas od času změní své heslo. Podrobnosti v souvislosti s ochranou údajů najdete v Informacích o ochraně údajů, které jsou k dispozici v části Informace o ochraně údajů.

b) Souhlas s přijímáním aktualizovaných informací k staženým materiálům a další informace o ochraně údajů


Uživatel souhlasí s tím, že společnost Mitsubishi Electric EMEA bude používat kontaktní údaje poskytnuté Mitsubishi Electric Europe v souvislosti s registrací do MyMitsubishi, zejména jméno a e-mailovou adresu, k přijímání informací o všech aktualizacích materiálů, které si uživatel (i) stáhl z webových stránek emea.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) zařadil do osobního seznamu stažených souborů (zde: "Seznam stažených souborů") a (iii) označil pro zasílání takových aktualizovaných informací aktivací příslušného zaškrtávacího políčka pro daný dokument. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že společnost Mitsubishi Electric Europe bude ukládat a používat Seznam stažených souborů pro tyto účely. Pokud jde o samotné stahování, uživatel je srozuměn s tím, že další informace lze nalézt v Informacích o ochraně údajů dostupných v části Informace o ochraně údajů.
Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že obdrží e-mail, na který musí odpovědět tak, jak bude v tomto e-mailu popsáno, a to ještě předtím, než obdrží od společnosti Mitsubishi Electric Europe jakoukoli aktualizovanou informaci.
Uživatel je si vědom toho, že tento souhlas bude společností Mitsubishi Electric Europe zaznamenán. Uživatel bude mít k tomuto souhlasu kdykoli přístup v části Stav podmínek a ujednání. Uživatel je si vědom, že může tento souhlas kdykoli odvolat s účinností od okamžiku odvolání

- tím, že poskytne příslušné informace společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Německo, nebo jejímu pověřenci pro ochranu osobních údajů; kontaktní údaje jsou vždy k dispozici v části "Dotazník pro osobní údaje"; nebo

- prostřednictvím webové stránky MyMitsubishi (i) vymazáním pouze Seznamu stažených souborů nebo (ii), s omezením na dané dokumenty, vymazáním daného dokumentu ze Seznamu stažených souborů nebo (iii) – pouze s vlivem na zasílání aktualizovaných informací pro určitý dokument – deaktivací zaškrtávacího políčka daného dokumentu nebo (iv) vymazáním účtu MyMitsubishi.

Uživatel je srozuměn s tím, že společnost Mitsubishi Electric Europe již nebude dále v daném rozsahu odvolání souhlasu poskytovat žádné aktualizované informace.


c) Dodatky k těmto Podmínkám a ujednáním pro MyMitsubishi


Společnost Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA může tyto Podmínky a ujednání nebo Specifické podmínky a ujednání, které se vztahují na konkrétní obsah a na ochranu údajů, občas pozměnit. Uživatel pak obdrží příslušné oznámení při přihlašování a musí kliknout na zaškrtávací políčko, aby potvrdil, že souhlasí s novými podmínkami. Pokud uživatel nepotvrdí změněné podmínky a ujednání, může být používání služby MyMitsubishi nebo některých služeb zcela nebo částečně omezeno.

6.2 Informační zpravodaj společnosti Mitsubishi Electric

  Uživatelé se mohou na webové stránce přihlásit k odběru informačního zpravodaje Mitsubishi Electric. Odesláním uživatelé souhlasí s tím, že společnost Mitsubishi Electric Europe bude opakovaně zasílat informační zpravodaje na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení k odběru. Zpravodaje Mitsubishi Electric obsahují zvláště zajímavé informace ze světa Mitsubishi Electric (zejména produktové novinky, případové studie aplikací, termíny veletrhů, podrobnosti o akcích pro zákazníky a speciální nabídky). Přihlášením k odběru uživatelé rovněž souhlasí se zpracováním a používáním e-mailové adresy poskytnuté při přihlášení k odběru pro generování a zasílání zpravodajů Mitsubishi Electric.

  Tento souhlas bude společností Mitsubishi Electric Europe zaznamenán. Odběratelé mohou tento souhlas kdykoli odvolat s účinností od okamžiku odvolání pomocí odkazu pro zrušení odběru, který je uveden v každém e-mailovém zpravodaji, nebo poskytnutím příslušných informací společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Německo, nebo jejímu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou vždy k dispozici v části "Dotazník pro osobní údaje". Odběratelé budou na možnost odvolání upozorněni v každém zpravodaji.
 1. Volba práva.
  Tyto VP podléhají výhradně německému věcnému právu s vyloučením obchodního práva OSN (CISG).