MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů

23.05.20235 minut čtení

Celosvětově vypouštíme ročně 40 gigatun CO2 a dalších skleníkových plynů, a to jako jednotlivci i jako výrobci.

Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů jsou hlavní hnací silou změny klimatu a představují jednu z nejvýznamnějších světových výzev. Globální teploty v posledních desetiletích rychle rostou. Ve srovnání s výchozími hodnotami z let 1961-1990 je nyní přibližně o 0,7 stupně Celsia vyšší.

Podle zprávy IPCC má měnící se klima širokou škálu důsledků: ekologických, fyzikálních a zdravotních, včetně extrémních povětrnostních jevů (jako jsou povodně, sucha, bouře a vlny veder), zvyšování hladiny moří, změny v růstu plodin a narušení vodních systémů.

Povětrnostní anomálie přímo spojené se zvýšenými emisemi CO2

Změny klimatu, které pozorujeme v posledních desetiletích, jsou z velké části důsledkem nerovnováhy v přirozeném složení zemské atmosféry. Skleníkové plyny, které dnes přispívají k mnoha problémům, jsou v ovzduší přítomny již velmi dlouho. Vznikají přirozenými procesy - zejména metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2) - a jsou potřebné pro udržení života na Zemi (např. CO2 se podílí na fotosyntéze, takže je nezbytný pro fungování rostlin). CH4 i CO2 ovlivňují průměrnou teplotu vzduchu na Zemi.

Skleníkové plyny zachycují část energie dodávané Sluncem v blízkosti Země. Snížení jejich koncentrace by způsobilo zvýšení emisí tepla ze Země do vesmíru, což by vedlo ke snížení teploty vzduchu. Zvýšení jejich koncentrace má opačný účinek: teplo se zadržuje v atmosféře, takže teplota vzduchu stoupá. Za narušení přirozené rovnováhy je zodpovědný především CO2 vypouštěný do atmosféry v důsledku lidské činnosti. Prudký nárůst rozsahu tohoto jevu v posledních dvou stoletích je způsoben především rozvojem průmyslu využívajícího energii ze spalování neobnovitelných paliv a masivním odlesňováním.

Mezi nejzávažnější a nejpalčivější důsledky zvyšování koncentrace CO2 patří zvyšování průměrné teploty vzduchu, růst teploty moří a oceánů, tání ledovců a průměrné hladiny moří.

Odborníci OSN upozorňují: "Koncentrace skleníkových plynů je nejvyšší za poslední dva miliony let a emise stále rostou.
V důsledku toho je Země nyní o 1,1 stupně Celsia teplejší než na konci 19. století. Poslední desetiletí (2011-2020) bylo nejteplejší v historii.
Mnoho lidí si myslí, že změna klimatu znamená především vyšší teploty. Vyšší teplota je však pouze začátek příběhu. Protože Země se skládá ze systému, v němž je vše propojeno, mohou změny v jedné oblasti ovlivnit změny ve všech ostatních.
Mezi důsledky klimatických změn dnes patří mimo jiné intenzivní sucha, nedostatek vody, silné požáry, stoupající hladina moří, záplavy, tání polárního ledu, katastrofální bouře a klesající biologická rozmanitost.
(...) V řadě zpráv OSN se tisíce vědců a vládních hodnotitelů shodly na tom, že omezení růstu globální teploty na maximálně 1,5 stupně Celsia by nám pomohlo vyhnout se nejhorším klimatickým dopadům a zachovat klima vhodné k životu.
Přesto se na základě současných národních klimatických plánů předpokládá, že globální oteplení dosáhne do konce století přibližně 3,2 stupně Celsia".

Tání ledovců, ledovců a ledovců zásobuje moře a oceány velkým množstvím vody, což způsobuje zvyšování průměrné hladiny moří.

Zvyšující se teploty mají další sekundární účinky, včetně vyššího výskytu nebezpečných povětrnostních jevů, jako jsou tornáda a prudké bouře. Zintenzivňuje se rozšiřování pouští a degradace půdy, v důsledku čehož se zvyšuje hrozba hladomoru.

Zvláštní zpráva IPCC o změně klimatu a půdě říká: "Degradace půdy negativně ovlivňuje živobytí lidí a vyskytuje se na čtvrtině nezaledněné plochy Země. Většina z 1,3 až 3,2 miliardy postižených lidí žije v rozvojových zemích v chudobě".

Co s tím můžeme dělat?

Výše popsané změny nelze zastavit bez snížení emisí CO2. Chceme-li toho dosáhnout, musíme se zaměřit na dekarbonizaci našich energetických systémů (elektřina, teplo, doprava a průmyslové činnosti) a snížit emise z výroby potravin a zemědělství (což zahrnuje i zemědělství a změny ve využívání půdy, protože zemědělství dominuje globálnímu využívání půdy). Tento problém je nesmírně naléhavý a není času nazbyt.

K zastavení změny klimatu je zapotřebí komplexní přístup a spolupráce všech zúčastněných stran. Vzhledem k širokému záběru svých aktivit a jejich globálnímu charakteru hrají korporátní společnosti, jako je Mitsubishi Electric, důležitou roli v procesu zachování naší planety pro budoucí generace. Je naší povinností aktivně se podílet na procesu snižování emisí uhlíku a dalších skleníkových plynů.

Společenská odpovědnost pro Mitsubishi Electric nejsou jen slova...

V roce 2020 si společnost stanovila ambiciózní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, které byly schváleny iniciativou Science Based Targets (SBTi). Jaký je cíl?

Přispět k udržení globálního oteplování pod 2 °C ve srovnání s teplotami před průmyslovou revolucí (klíčový cíl "Pařížské dohody") prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů v celé řadě oblastí podnikání společnosti Mitsubishi Electric.

Společnost Mitsubishi Electric dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů v roce 2050:

1. Zvýšený příspěvek ke snížení emisního faktoru CO2 u elektrické energie
2. Snížení emisí u výrobků.
3. Snížení emisí při výrobě.
4. Zlepšení účinnosti a rozšíření výkonových polovodičových zařízení atd.

Foto: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita